หน่วยงานเขตบริการเวลาเบอร์โทรLineFacebookWebsite
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ24 ชม.1330 ต่อ 14 Line Facebook Website
Com Covid19--- Line
เฉพาะกิจ Clubhouse ประสานงานหาเตียงช่วยเหลือผู้ป่วยตกค้างทั่วประเทศ24 ชม. Line Facebook
โรงพยาบาล แพทย์แผนไทย--089-559-4901,
086-103-4222,
061-891-8559,
097-006-9070,
089-317-8054,
083-293-6644
Fammedcocareทั่วประเทศ24 ชม. Line
หมออาสาทั่วประเทศ- Line Facebook
Cocare2021--- Line